www.tordera.cat
Notes de Premsa

L´Ajuntament de Tordera recorda que les famílies de quatre o més membres poden sol•licitar l´ampliació dels trams del cànon de l'aigua que ofereix l´Agència Catalana de l´Aigua.

Amb aquesta ampliació s´afegeixen 3m cúbics per persona i mes als límits de consum de l´aigua establerts per al primer tram, fet que permet abaratir lleugerament el cost de la factura de l´aigua.

Aquesta ampliació de trams també la poden sol•licitar les unitats familiars amb persones de grau de disminució superior al 75%. En aquest cas, cal presentar el formulari acompanyat de còpia de la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

L´ampliació es pot sol•licitar on-line mitjançant la web de l´Agència Catalana de l´Aigua, de manera presencial o per correu certificat al registre públic de l´ACA o de Generalitat  (presentant aquests formularis que també es poden sol·licitar a les entitats subministradores o a l´Ajuntament).


L´ampliació dels trams del cànon de l´aigua serà aplicada en la facturació d´aigua següent a la de la presentació de les dades. Només en els casos que la sol•licitud s´hagi de desestimar, per incompliment d´algun dels requisits de l´ampliació dels trams, l´Agència Catalana de l´Aigua notificarà expressament aquesta resolució al sol• licitant. Aquesta notificació es farà en el termini màxim de sis mesos des de la presentació.


Sol·licitud on-line de l'ampliació dels trams del cànon d'aigua

Formulari de sol·licitud d'ampliació dels trams del cànon d'aigua (per presentar presencialment o per correu certificat a l'ACA i/o Generalitat)

Més informació al veb de l'Agència Catalana de l'Aigua