www.tordera.cat
Documents

És l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. Es convoca, amb caràcter ordinari, l'últim dijous de cada mes.

El Ple l'integren tots els regidors (17) i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Funciona en plenari i en comissions informatives prèvies. Li corresponen les funcions com:

  -  Impulsar i controlar el funcionament dels altres òrgans de govern.
  -  Relacionar, delegar i/o transferir competències o funcions a altres administracions.
  -  Decidir sobre els trets característics i definidors del municipi
   - Aprovar i modificar el reglament orgànic i de les ordenances.
  -  Aprovar els plans i programes generals d'actuació municipal.
  -  Aprovar plans i normatives urbanístiques.
  -  Aprovar els pressupostos i comptes de la corporació municipal i la gran contractació.

Qui forma el Ple? Qui són els regidors?

Grup municipal Junts per Tordera:

Joan Carles Garcia, alcalde

Josep Llorens

Nàdia Cantero

Pau Megias

Bàrbara Vergés

Grup municipal PSC:

Rafael Delgado

Antonia (Toñi) Garcia

Jennifer Jansa

Grup municipal de ERC:

Marta Paset

Jordi Romaguera

Cinta Alcàcer

Jesús Saltó 

Natàlia Perez

Grup municipal En Comú Podem 

Salvador Giralt

Grup municipal Ciutadans:

Míriam Rocabruna

Grup municipal Més Tordera

Xavier Pla 

Grup Municipal CUP:

Oriol Serra

Consulteu les actes de les sessions de Ple

Resultats de les eleccions municipals 2019

Àrees de govern 2019-2023Edicte sobre la creació de cinc àrees de govern, designació dels titulars i realització de delegacions d'atribucions a regidors/es

Edicte sobre el nomenament de les 5 tinences d'alcaldia

Edicte sobre el règim de dedicacions i retribucions

Edicte de delegació de competències al Ple i a la Junta de Govern

Edicte de constitució de la Junta de Govern local, designació dels seus membres i delegació de competències al seu favor

ACORD DE LEGISLATURA MUNICIPAL DE TORDERA 2019-23