www.tordera.cat
Notes de Premsa

La Regidoria de Participació Ciutadana informa que ja s'han publicat les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'Ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per les entitats sense ànim de lucre durant l'any 2018.
D'aquesta manera, les entitats de Tordera poden demanar les subvencions per als seus projectes fins al dia 2 d'octubre, presentant la documentació, degudament complimentada, que es requereix des de les bases.
L'objecte de les Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de subvencions que atorga l'Ajuntament a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar suport econòmic al funcionament d'aquestes entitats i a la realització d'aquests projectes i activitats.

L'Ajuntament de Tordera aprova unes úniques Bases i fa una sola convocatòria per a l'atorgament de subvencions, tot i que aquestes, en funció de la matèria i la finalitat, són gestionades pels diversos Departaments municipals. En aquest sentit, cada Departament ha fixat els Programes amb les activitats o projectes que considera d'utilitat pública o d'interès social i, per tant, subvencionables, els quals es recullen al document de bases reguladores.


Bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre durant l'any 2018:

Publicació aprovació definitiva bases al BOP

Documentació a presentar:

Instància de sol·licitud de subvencions 2018 (per a tot tipus de sol·licitud de subvencions a entitats)

Annex 2 bis de sol·licitud de subvencions inferiors a 1.000€

Annex 3 de sol·licitud de subvencions superiors a 1.000€

Certificat de dades bancàries (només cal si no s'ha lliurat en anys anteriors o si s'ha produït algun canvi)

Nota informativa: Cal tenir en compte, segons les bases, que, posteriorment, en el moment de presentar la justificació de despeses, l'import a justificar haurà de ser pel total de la quantitat sol·licitada i no per la quantitat concedida, amb una desviació màxima d'un 30%