www.tordera.cat
Notes de Premsa

Matèria OrgànicaL'Ajuntament de Tordera, a través de l'Àrea de Sostenibilitat, impulsa una nova campanya de conscienciació sobre els beneficis i la necessitat de reciclar correctament per reduir el nombre de residus impropis que es dipositen en cada contenidor.

Els materials recollits selectivament es destinen a processos de reciclatge i reutilització. Aquests materials generalment contenen una part de residus que no correspon a la fracció i se'ls anomena impropis. A Tordera, es recull al voltant d'un 20% d'impropis en la fracció orgànica (FORM). Per tal d'afavorir el que s'anomena recollida selectiva neta es promou novament una campanya informativa amb la voluntat de reduir els impropis, millorar la qualitat de la recollida i a la vegada, reduir la penalització i el cost de gestió de l'eliminació dels residus. 

Una de les primeres accions que es duran a terme serà la visita porta a porta a particulars i comerços. Un equip d'informadors  de l'Àgència Catalana de Residus, representats per l'empresa GAIA, faran visites a domicili per reforçar el misssatge de la recollida de matèria orgànica. També, per facilitar aquest tipus de recollida als ciutadans, a més de díptics informatius, es regalaran cubells de recollida de matèria orgànica per als particulars i  contenidors marrons per als comerciants de productes frescos i establiments de restauració. 

Alguns consells per a una separació millor de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) són:

o   No dipositar residus d’origen no orgànic o materials que puguin contaminar, com plàstics, vidres, medicaments, piles.... Aquests impropis redueixen la qualitat i després en dificulten el tractament i valorització de la FORM. El 20% d’impropis detectats l’any 2016  al municipi de Tordera, a banda de les bosses de plàstic, s’han trobat tot tipus de residus,  tals com maquinetes d’afaitar, càpsules de cafè, bolquers, etc..

     No dipositar líquids, com per exemple sucs de fruita, caldo o llet, dins el cubell de la recollida selectiva de la FORM.

o    Utilitzar preferentment de bosses compostables (o fundes compostables per a la recollida comercial) per a la recollida de la FORM. En cas contrari, cal tenir en compte que la bossa de plàstic de polietilè és un impropi de la FORM, que caldrà eliminar a la instal·lació receptora de la FORM. La presència de plàstics en les instal·lacions de tractament són causa de nombrosos problemes de gestió, afavoreixen la pèrdua de matèria orgànica com a rebuig, augmenten els riscos d’anaerobiosis en el procés (generant més olors) i empitjoren la qualitat final del compost.

o    Fer servir de forma conjunta de cubells ventilats (perforats) i bosses compostables (semipermeables al vapor d’aigua), per permetre una bona aireació de la FORM dipositada al cubell.

Beneficis d’una adequada separació de la FORM en origen:

o    Obtenció d’un compost de major qualitat.

o    Simplificació i optimització dels sistemes de recollida i tractament.

o    Increment dels ingressos en concepte de retorn del cànon per part del Fons de gestió de residus (té en compte el nivell de qualitat de la FORM municipal) per part dels ens locals titulars de la recollida, recursos econòmics que es podran destinar per cobrir les despeses i/o realitzar actuacions de foment i millora de la gestió de la recollida selectiva de la FORM.

        Disminució de les despeses d'eliminació ja que el percentatge d'impropis detectats incrementa el cost de l'explotació de la FORM. 

ETS TU QUI NO HO FAS BÉ?

Ets tu qui no ho fas bé?De cara mes d'abril es vol reforçar la recollida selectiva neta també a la resta de fraccions (paper/cartó, vidre i envasos). Amb el suport de les empreses Ecoembes i Ecovidrio, sota el missate "Ets tu qui no ho fas bé?" es vol insistir en la necessitat de realitzar correctament la recollida per afavorir-ne la seva eliminació i, per tant, millorar la qualitat de la brossa per a la seva reutilització. 

La campanya vol fer especial incís en els residus que cal llençar a cada contenidor i per això es farà extensiva a tota la població amb nou material informatiu i divulgatiu que es farà arribar a través de diferents vies de comunicació i també a les escoles de Tordera. 

Informació publicada el 20 de març de 2017