www.tordera.cat
Notes de Premsa

Ajuts al lloguerL’Oficina local d’habitatge de Tordera informa que el termini per sol•licitar les subvencions per al pagament del lloguer serà vigent fins al 19 de juny.  Son ajuts per al lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge per a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Aquests ajuts s’adrecen a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya. Les persones sol·licitants han de complir amb els següents requisits:

      a)      Acreditar la residència legal a Catalunya.

b)      Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l’any 2015 no superin els màxims establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme).

c)       Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i ha d’estar-hi empadronat. Per contractes a partir de l’1.06.2013 acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.

d)      No pagar un lloguer mensual superior a 600 euros.

e)      Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f)       Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

g)      Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

h)      Al rebut ha de constar com a mínim: qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer.

i)        Complir amb les obligacions tributaries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

j)        No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No podran rebre aquestes subvencions:

            a)       Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni, consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com jurídiques.

b)      Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.

c)       Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi de la declaració de la renta (casella 395), sigui superior a 500 euros, s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecaria relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

d)      Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 € anuals per habitatge.

Per més informació sobre els requisits i presentació de sol·liciutds cal adreçar.se a l’Oficina local d’habitatge de Tordera (Pl. De la Concòrdia, s/n, antigues galeries comercials). 

 DOCUMENTACIÓ RELACIONADA A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS:

* Bases de la convocatòria

* Resum dels requisists de la convocatòria

* Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'ajut al lloguer

* Sol·licitud d'ajuts al lloguer

* Sol·licitud de transferència bancària per pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Àrea SEPA)

*Resum Resolució GAH/786/2017, de 12 d’abril (DOGC 7352)

* Web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Informació publicada el 20 d'abril de 2017