www.tordera.cat
Notes de Premsa

En compliment del que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'efectua consulta pública prèvia en relació al Projecte de Reglament de referència, a fi de recaptar l’opinió dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els aspectes que es relacionen a continuació.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera e treballa des del 2003 per poder oferir polítiques de dinamització i animació comercial al centre de Tordera. A partir del 2013, per donar un pas qualitatiu, es comencen a organitzar fires al carrer de manera coordinada amb l’Associació de Comerciants de Tordera Centre (ACTC), primer, i, a partir del 2014, incorporant la nova associació Tordera Associació Comerços i Serveis (TACS) .

Per tal de facilitar la celebració d’aquests esdeveniments al llarg de l’any, des de l’àrea de Promoció econòmica, es feien unes bases de participació per cadascuna de les fires organitzades i no estaven subjectes a  la normativa que s’utilitza per realitzar la Fira Mercat del Ram que també s’organitza des d’aquesta àrea, donat que la casuística, quant a durada, preu i temàtica és diferent.

L’evolució i la consolidació d’aquests esdeveniments per dinamitzar el teixit comercial fan necessari elaborar una regulació de les fires que s’organitzen pels carrers i places de Tordera, al llarg de l’any, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, fins ara inexistent

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Amb aquesta iniciativa es pretén regular el procediment de participació a les activitats de promoció comercial del municipi i homogeneïtzar aquells aspectes comuns en qualsevol dels esdeveniments organitzats, des de l’Àrea de Promoció Econòmica.

A més,  es pretén fer un pas qualitatiu que garanteixi l’adequació al context actual en el servei públic de subministrament de productes alimentaris i d’altres mercaderies, fomentar les relacions comercials del municipi, la lliure concurrència dels articles i productes en les condicions sanitàries més adients i permetre l’adequada regulació dels seus preus amb l’objectiu de prestigiar la producció local i la recerca de la qualitat.

Objectius de la norma

El Projecte de Reglament té com a objectiu, com s’ha esmentat, ordenar adequadament la implantació d’aquest tipus d’esdeveniments al terme municipal, per tal d’evitar que s’implantin en àmbits o indrets inadequats, des d’un de vista de convivència social, de seguretat ciutadana, de mobilitat i de salut pública.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

D’acord amb el que s’ha exposat, es considera necessari regular aquesta matèria per assolir els objectius esmentats.

REGLAMENT DE FIRES I ACTIVITATS COMERCIALS


FORMULARI DE PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA PÚBLICA

Informació publicada el 21 de maig de 2018