www.tordera.cat
Notes de Premsa

L’Oficina local d’habitatge de Tordera informa que el termini per sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer serà vigent fins al 29 de juny.  Son ajuts per al lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge per a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Aquests ajuts s’adrecen a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya. Les persones sol·licitants han de complir amb els següents requisits:

· Tenir la residència legal a Catalunya

· Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. 

· Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

· No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:

  • Barcelona ciutat: 600 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 600 euros.
  • Demarcació de Girona: 500 euros
  • Demarcació de Tarragona: 450 euros.
  • Demarcació de Lleida: 400 euros.
  • Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros

  Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros


  · Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

  · Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

  · Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

  · No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

  · Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

   

  Per a més informació sobre els requisits i presentació de sol·licituds cal adreçar-se a l’Oficina local d’habitatge de Tordera (Pl. De la Concòrdia, s/n, antigues galeries comercials). 

   

  Sessions grupals

  Del dilluns 21 fins els dijous 31 de maig es faran sessions grupals a l’Emili Vendrell on s’informarà de la documentació i els tràmits corresponents per tal de sol·licitar l’ajut. Per apuntar-s’hi cal trucar al Servei d’Habitatge o a l’OAC de l’Ajuntament. (937643717)

  Els horaris seran els següents:

  Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 11:30 a 13h

  Dimecres de 9:30 a 11h (sessió extra)


  Documentació

  - Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer

  - Resolució convocatòria MIFO

  Informació publicada el 21 de maig de 2018