www.tordera.cat
Notes de Premsa

Oques grasses

La Regidoria de Joventut informa a les entitats que del 28 de maig al 4 de juny podran formalitzar la sol·licitud d'instal·lació d'una barraca durant els dies de Festa Major. Les barraques de la Festa Major de Tordera 2018 tindran lloc al mirador de la plaça de l’Església, els dies 14, 23, 24 i 25 d’agost,, amb la finalitat de donar suport a aquelles entitats que organitzen activitats per als ciutadans del municipi durant tot l'any.

 

Es podrà optar a sol·licitar una llicència de l’ocupació temporal del domini públic destinat a barraques el dia 14 d’agost (opció B) o els dies 23, 24 i 25 d’agost (opció C) en motiu de la Festa Major 2018. Les entitats poden presentar instància per a participar a les dues opcions (B i C) però, si són beneficiaries d’ambdues  hauran d’optar per una d’elles (opció B o C).

La regidoria podria valorar l’opció de que les entitats beneficiàries en les dues opcions (B i C) puguin obtenir una llicència de l’ocupació temporal del domini públic destinat a barraques durant la totalitat dels dies proposats, en el cas que no hi hagi suficients entitats interessades en obtenir un espai destinat a barraques.

*L’opció A va tenir lloc el dia de 19 de maig (10è Aniversari del Casal de Joves)

 

 Per optar a una llicència de barraques, les entitats hauran de complir els següents criteris:

· Disposar d’un mínim de 25 socis reals, demostrable documentalment, que formin part activa de l’entitat (2017).

· Destinar íntegrament els beneficis obtinguts amb aquesta activitat a la realització de projectes i/o accions al municipi.

Si el número d’entitats sol·licitants supera el número de llicències de barraques, l’adjudicació d’aquestes, es farà mitjançant sorteig públic el dia 7 de juny a les 18h al casal de joves.

Per a més informació sobre la sol·licitud de la barraca, podeu consultar les Bases reguladores així com descarregar-vos la instància per presentar-la, degudament complimentada, a l'OAC de l'Ajuntament.


Documentació

Bases reguladores 

Sol·licitud de llicència per l'ocupació temoporal del domini públic mitjançant barraques 2018

Informació publicada el 28 de maig de 2018