www.tordera.cat
Notes de Premsa

Oficina d'Atenciķ Ciutadana
Pl. Església, 2 baixos.
Tel. 937643717
padro@tordera.cat
Horari d'atenciķ al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Documentaciķ que cal portar en el moment d'empadronar-se:

(Tots els documents han de ser originals)

Dades personals:

- Documents d’identificaciķ de la persones que s’empadronen: 

Persones de nacionalitat espanyola: 

o   DNI vigent

Persones estrangeres comunitāries: 

o   Targeta de residčncia en vigor emesa per les autoritats espanyoles

o   Certificat de Registre de Ciutadā de la Uniķ i passaport 

o   Document d’identitat en vigor emčs pel país de procedčncia

Persones estrangeres no comunitāries: 

o   Targeta de residčncia o de treball (NIE) o passaport vigents.

-          En el cas que realitzi el trāmit una persona diferent de la persona interessada, Document de representaciķ pels trāmits d’alta o canvi de domicili al padrķ d’habitants acompanyat del document d’identificaciķ de les dues persones.

En cas de fills menors:

-          Llibre de família o partida de naixement

-          Document d'identitat (obligatori a partir dels 14 anys)

-          Passaport/NIE si ha nascut a l'estranger

-          En cas de menors que s’empadronin només amb un dels pares:

o   Sentčncia de separaciķ on consti la custōdia del fill/a si els pares estan separats.

o   O declaraciķ jurada i document d'identitat de l'altre progenitor (presencial).

Dades del domicili:

Vivenda de propietat: 

-          Original de l’escriptura de propietat de l’immoble on consti que la persona solˇlicitant com a propietāria o rebut de l’IBI.

Vivenda de lloguer: 

-          Original del contracte de lloguer vigent on consti que la persona solˇlicitant és l’arrendatāria i últim rebut.

Altres casos:

-          Si la persona interessada no és el titular: autoritzaciķ del titular de l’habitatge o del contracte de lloguer, juntament amb l’original del document identificatiu del titular i l’original de les escriptures de propietat o contracte de lloguer juntament amb l’últim rebut (el titular del contracte ha de constar empadronat en aquest domicili).

Si consten persones empadronades en el domicili on es vol fer l’alta, cal firmar al full padronal d’autoritzaciķ alguna d’aquestes persones que sigui major d’edat. 

-          Si la persona interessada viu en un establiment colˇlectiu l’autoritzaciķ l’haurā de fer la persona que ostenti la direcciķ del centre.

-          Si la persona interessada no disposa de la documentaciķ requerida en els apartats anteriors cal que presenti una solˇlicitud d’inscripciķ en el Padrķ municipal d’habitants especificant les circumstāncies concretes en quč es troba per tal que l’Ajuntament pugui fer les comprovacions que estimi necessāries.

Plantilles de documents relacionades amb  l'empadronament 

 

 Altres trāmits:

-Solˇlicitar certificats del padrķ d’habitants

Per solˇlicitar certificats del padrķ d’habitants la persona interessada s'ha de presentar una instāncia genčrica telemātica.

A la solˇlicitud cal “exposar” quin trāmit motiva la peticiķ d’aquest certificat i quin tipus de certificat necessita.

En el cas de certificats de convivčncia cal adjuntar el document de cessiķ de dades signat per cada u dels membres majors d’edat que conviuen en el domicili juntament amb una cōpia dels seus documents d’identitat:

Document de consentiment cessiķ de dades personals

Document de consentiment cessiķ de dades personals amb menors

 

La presentaciķ de solˇlicituds es realitzarā de forma prioritāria i preferent de manera telemātica (mitjanįant el trāmit d’instāncia genčrica, al qual s’adjuntarā tota la documentaciķ corresponent) a través de la seu electrōnica de l’Ajuntament.

Excepcionalment, i prčvia justificaciķ fonamentada, es podran presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenciķ al Ciutadā de l’Ajuntament, amb cita prčvia, només en el supōsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemātica, en la mesura en quč degut a la situaciķ de crisi sanitāria ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de solˇlicituds.

 

Informaciķ publicada el 13 de maig de 2020