www.tordera.cat
Notes de Premsa

Aquesta nova prestació extraordinària la poden demanar les persones treballadores que s’han vist afectades per un ERTO i en aquestes dates acabaria el període d’activitat i per tant, es veurien en situació d’atur.

Tanmateix podran accedir a aquesta prestació, aquelles persones treballadors fixes discontinues que no van poder incorporar-se a la seva activitat laboral i que durant aquest temps s’han beneficiat d’alguna altra mesura i l’han esgotat, continuïn desocupades i sense dret a percebre prestacions per desocupació contributiva o de nivell assistencial, o les que l’esgoten abans del 31 de gener de 2021

El termini per demanar-les es de 15 dies des de l’entrada en vigor del present decret llei

“1. La prestació extraordinària es reconeixerà a les persones  treballadores amb contracte fix discontinu i a aquelles que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en determinades dates que s'han vist afectades, durant tot o part de l'últim període teòric d'activitat, mitjançant expedient de regulació temporal d'ocupació basat en les causes previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març,  i pel qual ja no es veuen afectats per l'expedient de regulació temporal d'ocupació, ja que s'ha arribat a la data en què s'havia acabat el període d'activitat.

2. Així mateix, es reconeixerà la prestació extraordinària a les persones treballadores amb contracte fix i a aquells que realitzin treballs fixos i periòdics repetits en determinades dates que, per trobar-se en alguns dels  casos previstos en l'article 25.6(b) a (d) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s'han beneficiat de qualsevol d'aquestes mesures, sempre que, un cop esgotades, es mantinguin a l'atur i sense dret a percebre prestacions d'atur de nivell contribuït o assistencial, o esgotar-les abans del 31 de gener de 2021.

3. El reconeixement d'aquesta prestació, per a les persones a què es refereix l'apartat 1, requerirà la presentació mitjançant l'execució per part d'una sol·licitud col·lectiva de prestacions extraordinàries, que inclogui totes les persones amb contracte fix interromput o per a l'execució de treball fix i periòdic repetit en determinades dates que ja no es veuen afectades per l'expedient de regulació temporal d'ocupació.

En el cas dels casos de l'apartat 2, són els mateixos treballadors els que estan obligats a sol·licitar la prestació extraordinària que cobreix aquest article.

4. El termini de presentació d'aquesta sol·licitud serà el que estableix l'article 268 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en general. Per a les situacions que es produeixin abans de la data d'entrada en vigor d'aquesta norma, el termini serà de 15 dies des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

5. La durada d'aquesta presta extraordinària s’estendrà des de la finalització de la mesura prevista en l'article 25.6 del Reial decret llei 8/2020 de 17 març, del qual ha estat beneficiari, finalitza el 31 de gener de 2021.

No obstant això, la prestació podrà ser suspesa pel restabliment temporal del treballador a la seva activitat, i en aquest cas l'empresa haurà d'informar l'Entitat Gestora de la retirada de la  persona treballadora en la prestació extraordinària. El treballador estarà obligat a comunicar el seu permís a l'entitat gestora si inicia l'autònom o com a treballador per compte d'altri en un compromís diferent del qual hagi signat el contracte fix discontinu. En tots els casos, la prestació extraordinària es podrà reprendre a petició del treballador que acrediti el cessament involuntari de l'autoocupació o es troba de nou en situació legal d'atur, sempre que es presenti abans del 31 de gener de 2021.

Aquesta prestació serà compatible amb l'ocupació a temps parcial que es mantingui en la data del naixement del dret o que posteriorment s'adquireixi, després de la deducció en la seva quantia de la part proporcional del temps treballat.

6. Aquesta prestació s'abonarà per períodes mensuals i en la mateixa quantia que l'última prestació de cotització per desocupació que l'interessat hagi percebut o, si escau, l'import mínim de la prestació contributiva.”

Informació publicada el 9 d'octubre de 2020