www.tordera.cat
Notes de Premsa

A partir de dimecres, 4 de novembre queda oberta la convocatòria per sol·licitar subvencions per part de les entitats de Tordera per a ajuts a activitats i programes corresponents a despeses efectuades durant l´any 2020 o a la temporada o curs 2019-2020. Com a novetats o qüestions a destacar, en aquesta convocatòria cal tenir en compte els següents aspectes:

* Com a regla general, la subvenció no superarà el 50% de l´import de l´activitat o projecte a subvencionar. La quantitat a justificar serà per regla general la corresponent al 100% de la quantitat sol·licitada i no només la quantitat concedida, tot i que es podrà admetre una desviació d´un 30% entre la quantitat sol·licitada i la quantitat justificada sempre que s´argumentin adequadament els motius de la desviació. En qualsevol cas, la quantitat a justificar serà per regla general la corresponent al 100% del cost total que ha generat l´activitat objecte de subvenció. En el cas de les subvencions de menys de 3.000.-€ s´han de justificar les despeses totals de l´entitat i no només la quantitat concedida.

* Ha augmentat la quantitat fins a la qual es pot utilitzar el model normalitzat de document simplificat annex 2 bis per sol·licitar les subvencions. En les anteriors convocatòries es podia utilitzar aquest document simplificat només si se sol·licitaven quantitats fins a 1.000.-€ i aquesta quantitat ara ha passat a ser de 3.000.-€. A partir d´aquesta quantitat s´haurà d´utilitzar l´annex 3. Aquests annexos s´adjuntaran a la corresponent sol·licitud.

*  No se subvencionaran activitats encaminades a recaptar fons per elles mateixes o que ja serveixin per elles mateixes per obtenir fons de finançament per a l´entitat o bé que no tinguin una finalitat social clara com barres de bar, sopars, etc.

*  Dins dels programes subvencionables s´ha inclòs excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia ocasionada pel COVID-19, el suport a les entitats de Tordera que, tenint despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la impossibilitat d´haver pogut organitzar activitats per sufragar-les. La quantia màxima subvencionable per aquest concepte pot arribar a un màxim de 2.000 euros. 

El termini de presentació de sol·licituds amb la documentació requerida finalitzarà el 4 de gener de 2021 i es presentaran al Registre General de l´Ajuntament de Tordera segons el que contempla Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, la presentació serà telemàtica i només en casos excepcionals i degudament justificats es permetrà la presentació presencial.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

Bases de la convocatòria

Programes subvencionables

Sol·licitud de subvenció

Annex 2 bis (inferiors a 3000€)

Annex 3 (Descripció projecte subvencionat ) per a subvencions de més de 3.000.-€

Com es presenta una instància telemàtica?

Informació publicada el 3 de novembre de 2020