www.tordera.cat
Notes de Premsa

QUÈ ÉS EL NOU SUBSIDI ESPECIAL PER DESOCUPACIÓ?
És un subsidi especial extraordinari per desocupació, inclòs dins de l'acció de protecció de la desocupació del Sistema de la Seguretat Social.
Aprovat pel Reial Decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per la protecció per desocupació i suport al sector cultural. Publicat al BOE de 4 de novembre de 2020.

QUI ES POT BENEFICIAR?
Les persones que compleixin els següents requisits:
a. Que hagin extingit per esgotament, entre el de 14 març de 2020 i el de 30 juny de 2020, ambdós inclosos alguna de les següents prestacions:
1. La prestació d'atur, de nivell contributiu.
2. El subsidi per desocupació de qualsevol de les seves modalitats, regulats en el capítol III del títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
3. El subsidi extraordinari per desocupació (SED) regulat per la disposició addicional vigèsima sèptima del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
4. Les ajudes vinculades al Programa de renda activa d'inserció (RAI) per a persones desocupades amb especials necessitats econòmiques i dificultats per trobar feina, regulat pel Real Decret 1369/2006, de 24 de novembre.
b. Que es trobin desocupats e inscrit com a demandant d'ocupació en el SOC
c. Que no tingui dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial regulada en el títol III text refós de la Llei General de la Seguretat Social o a qualsevol ajuda o prestacions enumerades en l'apartat 1.a)
Les persones que estiguin complint el mes d'espera d'accés al subsidi de desocupació per haver esgotat la prestació d'atur, podran accedir al present subsidi i posteriorment sol•licitar el subsidi per desocupació.
d. No ser beneficiaris d'una renda mínima, renda d'inclusió, salari social, o ajuda similar concedida per qualsevol Administració Pública
e. En cas d'haver treballat per compte aliena després de l'extinció de l'últim dret reconegut, haver cessat d'aquest treball amb situació legal de desocupació.
f. No tenir complida l'edat per accedir a la pensió de jubilació, tant en la modalitat de contributiva com de no contributiva.

TÉ TERMINIS D'ESPERA?
No s'exigirà termini d'esperar d'un mes per demanar aquesta ajuda
DEMANAR ACREDITAR ALGUNA DADA FAMILIAR O DE RENDES
El present subsidi no demana acreditar carència de rendes, ni existència de responsabilitats familiars.
ON S'HA DE DEMANAR
La gestió del subsidi correspon al SEPE, com a entitat gestora.
QUINES OBLIGACIONS TINDRÉ SI EM DONEN EL SUBSIDI
La sol·licitud del subsidi especial per desocupació, implicarà la subscripció del compromís d'activitat.
DES DE QUINA DATA EL PUC DEMANAR?
Es pot sol·licitar partir del dia 6 de novembre i fins al 30 de novembre de 2020. Les sol•licituds presentades fora d'aquestes dates seran denegades.
EN QUIN MOMENT ES PERCEP
El dret al subsidi naixerà l'endemà de la sol•licitud, una vegada dictada la resolució de reconeixement.
DURANT QUANT TEMPS ES POT COBRAR?
La duració màxima del subsidi serà de 90 dies i no es pot percebre en més d'una ocasió.
QUINA QUANTIA ES LA QUE ES COBRA?
La quantia serà igual al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensuals vigents en cada moment, que correspon a 430€.

Per qualsevol consulta: SEPE: 936190998
Servei Local d'Ocupació per informació
937650414
Inserció.tordera@tordera.cat

Informació publicada el 5 de novembre de 2020