Aquest tràmit permet justificar les subvencions atorgades a entitats Locals.

">

Memòries d'actuacions justificatives de l'activitat o projectes subvencionats (entitats)

Última revisió 08-09-2023 13:34
08/09/2023

Aquest tràmit permet justificar les subvencions atorgades a entitats Locals.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se dins del termini que s'estableixi en el moment de l'atorgament, que serà preferentment de dos mesos a partir de la data de recepció de la notificació.

La quantitat a justificar serà per regla general la corresponent al 100% del cost total que ha generat l'activitat objecte de subvenció.

En el cas de les subvencions de menys de 3.000 €, s'han de justificar les despeses totals de l'entitat i no només la quantitat concedida. 

Documentació a aportar

Per subvencions destinades al funcionament general de l'entitat o d'import inferior a 3.000€:

  • Annex 5. Memòria d'actuació justificativa de l'activitat o projecte subvencionat.

Per a subvencions d'import superior a 3.000€:

  • Annex 6. Memòria d'actuació justificativa de l'activitat o projecte subvencionat.

ENLLAÇ TRÀMITS