Protecció de dades

Responsable del tractament

 • Responsable dels tractaments: Ajuntament de Tordera
 • Adreça: Plaça de l'Església, 2
 • Població: 08490 Tordera, Barcelona
 • Telèfon: 93764 37 17
 • Fax: 93 764 3853
 • Web: www.tordera.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el vostre consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd.ajtordera@diba.cat
 • Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
  Diputació de Barcelona
  Recinte Mundet. Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta
  Passeig de la Vall d’Hebron, 171
  08035 Barcelona
  Telèfon: 934 726 500

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD recull les funcions del delegat de protecció de dades, que són les següents:

 • Informar i assessorar sobre les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
 

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret a ser informada: informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació (tràmit).
 • Dret de rectificació: rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes (tràmit).
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): suprimir les dades personals (tràmit).
 • Dret d'oposició: oposar-se al tractament de les dades personals (tràmit).
 • Dret a la limitació del tractament: marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur (tràmit).
 • Dret a la portabilitat de les dades: A rebre les dades pesonals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable (tràmit). 

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es podrà fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de 9 a 14h, demanant cita prèvia al telèfon 937 643 717, o bé telemàticament en aquest enllaç .S'haurà de presentar el formulari corresponent disponible a l'abast de les persones interessades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana si es fa presenciament, o bé si es presenta telemàticament des dels tràmit específic disponible des de la Seu Electrònica. I en ambdos casos, caldrà acreditar la identitat de la persona interessada. .
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada, i requ

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obligui a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades siguin necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada sigui objecte d’actuacions inspectores.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·lictud d’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva Seu Electrònica (enllaç).

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres, cal tenir en compte que:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes, es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser materialment impossible satisfer el dret d’accés. Per exemple, en cas de càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-04-2023 14:16