Notificacions electròniques

 

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessa així ho hagi expressat donant el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l'Ajuntament.

Els ciutadans poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. És indispensable disposar d'una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per l'Ajuntament de Tordera és l'e-NOTUM. És un servei que permet realitzar notificacions, als ciutadans i les empreses, d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a la contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El servei garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

S'hi pot accedir amb certificat digital o contrasenya d’un sol ús.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-03-2023 12:50